اهمیت خط و نقش آن در طراحی گرافیک برکسی پوشده نیست؛ در نتیجه یافتن یک راه سریع و مطمئن برای افزایش این مهارت در طراحان گرافیک شاید یک دغدغه عمومی باشد. با یک نگاه به آثار طراحان مطرح کشورمان به راحتی در می یابیم طراحانی در حوزه های طراحی نشانه،تایپوگرافی و طراحی عنوان و قلم های نوشتاری توانمند عمل می کنند که دستی در خوش نویسی اصیل و سنتی ایران دارند. از جمله مسعود نجابتی ، صداقت جباری، رضا عابدینی، مجید کاشانی و غیره.