کارگاه کوفی گرافی،مدس استاد جزایری

اهداف برگزاری : آشنایی با خط کوفی اولیه  و نحوه خوانش و نوشتار آن

تمرین عملی برای افزایش مهارت نوشتار خط کوفی

بررسی کاربرد و نحوه استفاده از خط کوفی در طراحی گرافیک

ویژه طراحان و دانشجویان رشته گرافیک ، با ظرفیت محدود(برای شرکت در این کارگاه لزومی به مهارت در نوشتار سایر خطوط نمی باشد )

هزینه کارگاه: 360,000 تومان  

 زمان برگزاری : از سوم دی ماه روز های پنجشنبه از ساعت 9 الی 12 به مدت ده جلسه. جهت پیش ثبت نام  و اطلاع از سایر اخبار، نام کارگاه و نام خانوادگی خود را به همراه آدرس پست الکترونیک به شماره زیر پیامک کنید و یا تماس بگیرید

09104491908                    

پیش ثبت نام تا30 آبان ماه و ثبت نام نهایی از 30 آبان تا 18 آذرماه